Flakulla Skogsgård

Cecilia och Rolf Rooth

Skogsbruksplaner

Skogsbruksplaner utförs av Harald i det egna företaget Skogstjänst Flakulla.
Skogsbruksplanen ger en bra överblick över fastigheten och visar bland annat volymer, trädslag och åldersfördelning. Utöver det ges skötselförslag tio år framåt i tiden för varje avdelning.

Avverkningsförslagen summeras och visar hur stor volym som kan gallras respektive slutavverkas.

Flera kartor följer med planen där åtgärder, huggningsklasser och naturvård framgår. Även skicket på vägar, diken och fastighetsgränser gås igenom och lämpliga förslag lämnas.

Planerna är så kallade ”Gröna Skogsbruksplaner” vilket innebär att fastigheterna kan certifieras enligt PEFC och FSC. Rent praktiskt innebär det att 5 % av den produktiva skogsmarken avsätts som naturvård. Antingen som naturvård med skötselbehov (NS) eller naturvård som lämnas orörd (NO).

NS utgörs till exempel av igenväxande hagmarksskog som behöver gallras med jämna mellanrum för att gynna äldre träd. NO utgörs ofta av sumpskogar av olika slag som björkkärr och tallmossar.

 

Priset är 150 kr/ha plus en staravgift på 2500 kronor.

Flakulla, 370 45 Fågelmara Tel: 0455-36 71 42 mobil: 0708 86 71 42